Text List

Thomas of SuttonQuodlibetal Questions

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodlibetal Questions

Quodlibet 1

Quaestio 1 : Utrum in Deo sit ponere aliquas potentias passivas

Quaestio 2 : Supposito quod relatio filiationis immediate fundatur in essentia divina, nullo presupposito secundum ordinem intelligendi, utrum origo secundum veram et perfectam rationem originalis possit salvari in divinis secundum modum intelligendi nobis possibilem

Quaestio 3 : Supposito quod supra quamcumque creaturam datam Deus posset facere in gradu essentiali altiorem in infinitum, utrum pretermissis mediis prout hic de mediis loqui possumus, possit illam creare que in infinitum distat a quacumque creatura nunc data

Quaestio 4 : Utrum divina essentia sit ratio formalis seu principium formale emanationis persone a persona, ut Filii a Patre, sub ratione absoluta

Quaestio 5 : Utrum in divinis essentiae et relationi competat unitas distincta sicut distinguimus duplicem unitatem scilicet essentialem et personalem

Quaestio 6 : Utrum possibile sit aliquam quidditatem creatam esse primo ens, non per alterum sed per se ens

Quaestio 7 : Utrum aliquid quod non est suum esse, vel non potest esse suum esse, possit recipere esse sine initio

Quaestio 8 : Utrum cuilibet nature specifice respondeat propria et determinata operatio

Quaestio 9 : Utrum aliquod agens possit agere non secundum quod est actu

Quaestio 10 : Utrum dispositiones accidentales quae manent in composito post generationem praecedant naturaliter in materia formam substantialem in via generationis

Quaestio 11 : Utrum in omni actione agens et id in quod agit supposito distinguantur

Quaestio 12 : Utrum anima intellectiva educatur de potentia materiae

Quaestio 13 : Utrum virtutes apprehensive sive intrinsece sive extrinsece ducantur de potentia ad actum per aliquod principium extrinsecum

Quaestio 14 : Utrum intellectus humanus habeat ex se per essentiam suam, antequam speciem alicuius rei receperit, unde sit intelligibile, vel unde intelligatur

Quaestio 15 : Utrum species recepta in intellectu possit effective agere in ipsum intellectum in quo est

Quaestio 16 : Utrum ad actum cognoscitivae virtutis requiratur alia praesentia obiecti quam praesentia principii formalis

Quaestio 17 : Utrum verbum mentis sit ipse actus intelligendi vel aliquid per actum intelligendi formatum

Quaestio 18 : Utrum in praedestinato singulari quocumque, sit ratio sive causa praedestinationis

Quaestio 19 : Utrum virtutes morales quae perficiunt hominem secundum statum eminentem, ut magnificentia et magnanimitas, necessario sint connexe secundum suas essentias formales aliis virtutibus

Quaestio 20 : Utrum gaudium accidentale beatorum possit intendi et remitti

Quaestio 21 : Utrum principium individuationis substantiee sit proprietas substantialis quae praecedat naturaliter omne accidens

Quodlibet 2

Quaestio 1 : Utrum intelligere sit prima operatio essentialis in divinis

Quaestio 2 : Utrum ante omnem actum intelligendi divinum distinguentem sint in Deo aliqua distincta attributa ita quod distinctio attributorum praecedat secundum nostrum modum intelligendi actum intelligendi divinum

Quaestio 3 : Utrum intellectus divinus accipiat distinctionem attributorum in comparatione ad diversa in re creata sibi correspondentia

Quaestio 4 : Utrum ideae distinguuntur per actum directum intellectus divini vel per reflexum

Quaestio 5 : Utrum Deus ab aeterno habuit certam cognitionem futurorum contingentium, secundum quod contingentia sunt

Quaestio 6 : Utrum Deus possit facere quamcumque essentiam de genere accidentis esse per se separatam a substantia et ab aliis accidentibus

Quaestio 7 : Utrum relatio in divinis manens ut relatio, comparetur ad proprium suppositum secundum rem vel solum secundum rationem

Quaestio 8 : Utrum potentia generandi activa sit in Filio

Quaestio 9 : Utrum Deo possit convenire aliqua ratio praedicamentalis alia a substantia et relatione

Quaestio 10 : Supposito quod in quolibet genere praedicamentali sint potentia et actus propria principia illius generis utrum hoc habeat veritatem de potentia passiva

Quaestio 11 : Utrum ad rem de genere relationis sit per se mutatio

Quaestio 12 : Utrum in creaturis possint fundari diverse relationes reales in eodem fundamento

Quaestio 13 : Utrum visio corporalis sit idem quod species rei visae

Quaestio 14 : Utrum intellectus possibilis anime nostrae semper actu intelligat essentiam anime cuius est potentia, et omnia materialia

Quaestio 15 : Utrum in beatitudine principalior actus sit actus intellectus quam voluntatis

Quaestio 16 : Utrum angelus inferior illuminatus a superiore ad aliquid de novo videndum, videat illud in Verbo vel non, sed alio modo

Quaestio 17 : Utrum ratio attingendi essentiam divinam sub ratione sit aliqua similitudo expressa creata in actu visionis aperte in mente humana

Quaestio 18 : Utrum species in sacramento altaris possint condensari et rarefieri vel non

Quodlibet 3

Quaestio 1 : Utrum distinctio attributorum sit in essentia divina de se absque operatione intellectus cuiuscumque vel sit tantum per intellectum distinguentem

Quaestio 2 : Utrum species alicuius praedicamenti possit vere attribui Deo circumscripta ratione generis illius speciei

Quaestio 3 : Utrum sit ponenda in Deo scientia practica

Quaestio 4 : Utrum voluntas divina libere velit illud quod vult naturali necessitate et absoluta

Quaestio 5 : Utrum Deo ab aeterno fuerint omnia presentia secundum esse eorum actuale

Quaestio 6 : Utrum Deus possit creare aliquid quod, si fiat, non sit pars universi

Quaestio 7 : Utrum substantia possit esse immediatum principium alicuius operationis

Quaestio 8 : Utrum in creaturis sit realis compositio essentiae et esse per creationem

Quaestio 9 : Utrum creatura possit adnihilari si non differunt in ea realiter esse et essentia

Quaestio 10 : Utrum in omni genere in quo est transmutatio sit ponere potentiam passivam quae non sit actus in eodem genere, quae potentia transmutatur ad actum illius generis, verbi gratia utrum praeter superficiem sit alia potentia receptiva coloris quae sit de genere coloris vel qualitatis

Quaestio 11 : Utrum intellectus noster possibilis se habeat active in formando verbum

Quaestio 12 : Utrum dicere et discurrere sit actus intelligentiae vel actus memoriae

Quaestio 13 : Utrum bonum apprehensum moveat voluntatem sicut causa per se vel sicut causa sine qua non

Quaestio 14 : Utrum caritas augeatur secundum suam essentiam

Quaestio 15 : Utrum gratia sanctificans fuit Beate Virgini infusa in primo instanti sue creationis

Quaestio 16 : Utrum sensus communis, unico actu sentiendi discernat inter sensibilia diversa genere, ut inter album et dulce

Quaestio 17 : Utrum extensio materiae sit alia ab extensione quantitatis qua est in materia

Quaestio 18 : Utrum Christus senio defecisset si non fuisset unquam violenter occisus

Quaestio 19 : Utrum sit simonia dare pecuniam pro matrimonio contrahendo

Quaestio 20 : Utrum ieiunanti tempore quadragesimali existenti extra caritatem id est in peccato mortali, sit iniungendum quod de novo per tantum tempus ieiunet

Quaestio 21 : Utrum res materialis nature habeat in se aliquid per quod individuetur

Quaestio 22 : Utrum locus sit spatium privatum corpore sensibili cum respectu vel habitudine ad illud vel sit ultimum corporis continentis

Quodlibet 4

Quaestio 1 : Utrum proprietas constitutiva Patris, ut intelligitur constituere ante actum generandi, constituat Patrem per rationem absolutam vel per rationem respectivam

Quaestio 2 : Utrum processiones divinarum personarum, id est generatio et spiratio seu nativitas et processio, distinguantur penes terminos vel penes principia

Quaestio 3 : Unde dicendo, Pater et Filius diligunt se Spiritu Sancto, ablativus casus construatur cum verbo in habitudine effectus formalis

Quaestio 4 : Utrum essentia divina prout est omnino indistincta sit principium omnium actionum divinarum

Quaestio 5 : Utrum respectus idealis sit formale constitutivum ideae et positivum fundamentum in essentia

Quaestio 6 : Utrum Deus potuit formare corpus Eve de costa Ade absque additione alterius materie

Quaestio 7 : Utrum Deus possit creare materiam omnino informem ita ut materia sine forma sit terminus creationis

Quaestio 8 : Utrum Deus possit facere quod accidentia panis converterentur in accidentia corporis Christi sicut substantia panis convertitur in substantiam corporis Christi

Quaestio 9 : Utrum Deus possit convertere panem in divinitatem

Quaestio 10 : Utrum in angelo sit aliquid ultra essentiam suam per quod constituatur persona

Quaestio 11 : Utrum, posito quod angelus in primo instanti sue creationis, peccaret per liberum arbitrium, illud peccatum esset a Deo causaliter

Quaestio 12 : Utrum forma substantialis recipiat magis et minus

Quaestio 13 : Utrum in uno supposito sit tantum unum esse actuale quo tam substantia quam accidentia dicantur actualiter existere

Quaestio 14 : Utrum actio et passio includant motum in sua ratione essentiali

Quaestio 15 : Utrum in productione rei naturalis sit formalius et principalius intentio agentis vel executio

Quaestio 16 : Utrum duo corpora eiusdem speciei possint aliquo modo esse simul in eodem loco distincta secundum se

Quaestio 17 : Utrum dos impassibilitatis ponit in corpore glorioso aliquam qualitatem seu dispositionem immanentem propter ipsam victoriam seu dominium perfectum anime

Quaestio 18 : Utrum iustitia originalis in primo homine includebat aliquod donum supernaturale

Quaestio 19 : Utrum res moveat intellectum sub ratione entis vel sub ratione veri vel alterius

Quaestio 20 : Utrum hoc pertineat ad perfectionem intellectus quod suum per se obiectum et directum est universale abstractum a conditionibus materialibus

Quaestio 21 : Utrum diligere bonum et gaudere de illo bono sint unus actus secundum rem vel duo

Quaestio 22 : Utrum licitum sit consecrare corpus Christi ex pane facto ex amido

Quaestio 23 : Utrum, posito quod episcopus licentiet aliquem sue dioecesis eligere confessorem, licentia episcopi sufficit sine consensu praelati inferioris qui curam illius habet, ad hoc quod aliquis sibi confessorem eligat

Quaestio 24 : Posito quod sacerdos parochialis sit sufficiens in scientia et moribus ad curam animarum, utrum debeat licentiare subditum si petat ut possit confiteri sacerdoti alieno, nisi exprimat causam rationabilem et evidentem sue petitionis