Text List

James of ViterboQuodibeta

Table of Contents

Only show available transcriptions

Quodibeta

Quodlibet 1

Quaestio 1 : Utrum id quod concipitur nomine entis concipiatur uno simplici conceptu vel quod in idem reddit, utrum de ente communiter accepto possit formari unus conceptus simplex

Quaestio 2 : Utrum Deus possit facere species infinitas secundum omnem modum, scilicet ad superius et ad inferius et in medio et in latum

Quaestio 3 : Utrum creatio et conservatio sint idem

Quaestio 4 : Utrum posset salvari creatio si non differret in creaturis realiter essentia et esse

Quaestio 5 : Utrum essentia creature, antequam habeat esse in effectu, sit verum ens reale

Quaestio 6 : Utrum potentia generis, quam scilicet genus importat et a qua sumitur, dicatur per comparationem ad esse essentiae vel ad esse actualis existentiae

Quaestio 7 : Utrum motus voluntatis in finem sit actus voluntatis vel intellectus

Quaestio 8 : Utrum beatitudo principalius consistat in actu intellectus quam in actu voluntatis, vel e converso

Quaestio 9 : Utrum sit unum aevum omnium aeviternorum

Quaestio 10 : Utrum angeli moveant corpora per intellectum et voluntatem solum

Quaestio 11 : Utrum scilicet si anima esset corruptibilis, esset capax scientiae vel subiectum scientiae ; et hoc est querere, utrum ex eo quod anima est subiectum scientiae possit argui eius incorruptibilitas

Quaestio 12 : Utrum intellectus agens sit aliquid animae

Quaestio 13 : Utrum anima in statu vie intelligat substantiam per speciem propriam ipsius substantiae

Quaestio 14 : Utrum anima intelligat se per speciem a se genitam

Quaestio 15 : Utrum in corpore humano sit aliqua pars minima secundum speciem

Quaestio 16 : Utrum felicior sit mulier nupta quam virgo nuptura

Quaestio 17 : Utrum papa possit absolvere aliquem usurarium absque hoc quod usuras restituat; hoc est querere, utrum papa possit remittere et condonare illud quod quis lucratus est ex contractu usurario

Quaestio 18 : Utrum aliquis existens in ultimo necessitatis articulo, non valens habere alium cui confiteatur nisi sacerdotem excommunicatum, teneatur ei confiteri

Quaestio 19 : Utrum aliquis faciens partem poenitentiae sibi iniuncte existens in gratia, aliam vero partem perficiens vel omittens, iam per aliquod peccatum privatus gratia, teneatur iterum peragere partem illam quam prius fecerat existens in gratia, vel, ut brevius dicatur, utrum satisfactio poenitentialis interrupta per peccatum debeat iterari

Quaestio 20 : Utrum procuratores usurariorum teneantur ad restitutionem

Quaestio 21 : Utrum, si anima in resurrectione resumeret alios cineres, esset idem homo numero qui prius erat

Quaestio 22 : Utrum corpora resurgentium resurgent ibidem ubi sepulta fuerunt

Quodlibet 2

Quaestio 1 : Utrum Deus posset facere quodcumque accidens sine subiecto

Quaestio 2 : Utrum unum et idem possit esse in diversis speciebus

Quaestio 3 : Utrum accidentia suscipiant magis et minus secundum essentiam vel secundum esse

Quaestio 4 : Utrum si esset calor separatus haberet omnem perfectionem caloris

Quaestio 5 : Utrum in materia sint rationes seminales eorum que fiunt ex ipsa

Quaestio 6 : Utrum intellectus possit aliquid intelligere per formam quae non est sibi coniuncta secundum esse

Quaestio 7 : Utrum ad obiectum voluntatis pertineat apprehensio per se et essentialiter vel solum sit causa sine qua non

Quaestio 8 : Utrum operatio sit appetenda propter delectationem vel econverso delectatio propter operationem

Quaestio 9 : Utrum diligere Deum sit maius bonum quam diligi a Deo vel econverso

Quaestio 10 : Utrum si angelus produceretur a Deo ex necessitate nature esset necesse esse

Quaestio 11 : Utrum angelus possit uti simul actualiter pluribus speciebus, intelligendo scilicet per plures species plura simul

Quaestio 12 : Utrum in conversione substantie panis in corpus Christi convertatur materia in materiam et forma in formam, vel nihil de substantia panis convertatur in formam sed in materiam solam

Quaestio 13 : Utrum oculus glorificatus et non glorificatus possint informari eadem specie numero

Quaestio 14 : Utrum potentiae animae, scilicet memoria, intelligentia et voluntas, sint idem quam essentia animae

Quaestio 15 : Utrum in parte intellectiva distinguatur memoria ab intelligentia

Quaestio 16 : Utrum intellectus agens agendo in phantasmata influat aliquid formaliter inhaerens ipsis

Quaestio 17 : Utrum virtutes morales sint connexae

Quaestio 18 : Utrum in hac vita possit aliquis habere perfecte habitum caritatis

Quaestio 19 : Utrum caritas aucta sit eadem in numero cum caritate praecedente

Quaestio 20 : Utrum homo naturali dilectione magis diligat Deum quam seipsum aut econverso

Quaestio 21 : Utrum prescribens rem aliquam teneatur in foro conscientie illam restituere

Quaestio 22 : Utrum homini existenti in quocumque statu sit licitum sibi ablata repetere in iudicio

Quaestio 23 : Utrum aliquis possit revelare id quod per confessionem poenitentialem audivit et scit

Quaestio 24 : Posito quod sint duae religiones, una clericorum, altera laicorum, utrum aliquis de religione laicorum summe perfectus secundum illam religionem possit attingere ad perfectionem existentium in religione clericorum

Quodlibet 3

Quaestio 1 : Utrum sacra doctrina debeat dici speculativa simpliciter vel practica simpliciter

Quaestio 2 : Utrum sacra doctrina vel scientia theologica sit maxime una

Quaestio 3 : Utrum fundamentum relationis sit de essentia relationis vel pertineat ad ejus quidditatem

Quaestio 4 : Utrum actioni voluntatis correspondeat aliqua passio

Quaestio 5 : Utrum actus voluntatis realiter differat a potentia voluntatis

Quaestio 6 : Utrum in Deo sit aliquid per quod distet a contrarietate, ratione cuius ei repugnet contrarietas

Quaestio 7 : Utrum pluralitas vel distinctio modorum realium absolutorum in Deo repugnet eius simplicitati

Quaestio 8 : Utrum duae processiones quae in Deo ponuntur, sunt ad invicem distincte realiter

Quaestio 9 : Utrum in Deo sit prius et posterius

Quaestio 10 : Utrum Deus potuerit facere vel producere in materia rationem seminalem ipsius anime rationalis

Quaestio 11 : Utrum creatio actio et creatio passio sint idem

Quaestio 12 : Utrum tempus sit aliquid in rerum natura preter operationem animae

Quaestio 13 : Utrum causa particularis attingat ad effectum secundum omnem intentionem vel rationem que convenit effectui

Quaestio 14 : Utrum agens naturale agat transmutando id in quod agit vel per aliquid immissum ab eo in passum

Quaestio 15 : Utrum respectus ideae per quam agit artifex creatus ad ipsum artificiatura quod per ideam producitur ab artifice sit respectus realis

Quaestio 16 : Utrum possint esse duae potentiae pure passive essentialiter distinctae

Quaestio 17 : Utrum in Sacramento altaris seu in accidentibus sub quibus existit sacramentaliter corpus Christi, possit salvari motus augmenti nisi ponantur differre dimensiones terminate ab interminatis

Quaestio 18 : Utrum duo angeli magis diligant se mutuo quam duo homines

Quaestio 19 : Utrum aliqua consuetudo generalis excuset a peccatis ita scilicet ut illud quod secundum se est peccatum non existente consuetudine, propter consuetudinem introductam non sit peccatum

Quaestio 20 : Utrum virtus acquisita et infusa sint eiusdem speciei vel differant specie

Quaestio 21 : Utrum inter virtutes morales acquisitas sit ponere unam in voluntate quae sit forma omnium earum, sicut inter infusas ponitur una in voluntate quae est forma omnium aliarum, cuiusmodi est caritas

Quaestio 22 : Utrum virgo quae votum virginitatis emisit, videns adversum se, venientem violatorem cuius violentiam non possit effugere nisi ipsum occidendo, debeat ipsum occidere vel magis debeat permittere se violari

Quaestio 23 : Utrum abbas praecipiendo possit aliquid addere supra id quod subditus vovit se servaturum secundum intentionem ipsius subditi voventis

Quaestio 24 : Utrum clericus contrahens cum vidua sub titulo vidue, id est quam credit esse viduam, cuius tamen maritus adhuc vivit licet ipse nesciat, sit bigamus

Quaestio 25 : Utrum clericus constitutus in sacris, carens ecclesiastico beneficio, teneatur ad officium mortuorum dicendum

Quaestio 26 : Utrum sacerdos consecrans corpus Christi, omittens consecrare sanguinem, si sumpsit corpus et post sumptionem corporis sumpsit ablutionem aliquam aquae vel vini non consecrati, teneatur post huiusmodi sumptionem, iterato consecrare aliam hostiam cum qua simul consecret et vinum

Quodlibet 4

Quaestio 1 : Utrum Deus possit facere materiam sine forma

Quaestio 2 : Utrum Filius in divinis intelligat se in quantum Filius

Quaestio 3 : Utrum haec sit vera: Deus est non Pater

Quaestio 4 : Utrum idem subiecto idem posset movere seipsum

Quaestio 5 : Utrum probare materiam primam esse pertineat ad philosophum naturalem

Quaestio 6 : Utrum lux sit realiter in medio

Quaestio 7 : Utrum in motu caeli requiratur fixio polorum, sicut et centri

Quaestio 8 : Utrum sub aequinoctiali sit habitatio

Quaestio 9 : Utrum si minimus ignis secundum formam esset in centro terre moveretur sursum

Quaestio 10 : Utrum ignis qui est in candela sit idem numero in principio et in fine

Quaestio 11 : Utrum aer manens in sua puritate possit transmutare corpora nostra

Quaestio 12 : Utrum aer in proprio loco habeat gravitatem simpliciter

Quaestio 13 : Utrum forma specifica consequens mixtionem sit substantia vel accidens

Quaestio 14 : Utrum calidum agat in humidum in animalibus et universaliter in his quae nutriuntur

Quaestio 15 : Utrum ex cibo malo et intemperato possit generari sanguis purus temperatus

Quaestio 16 : Utrum sit ponere spiritum radicalem

Quaestio 17 : Utrum complexio Christi sic fuerit temperata quod elementa fuerint in eo mensurata secundum pondus

Quaestio 18 : Utrum, si homo non peccasset, utilis fuisset consideratio medicorum et utrum indiguisset adminiculo artis medicinae

Quaestio 19 : Utrum in statu innocentiae potuissent distingui aetates hominis

Quaestio 20 : Utrum fetus possit vivere in utero matris, existente matre mortua

Quaestio 21 : Utrum parturitio possit fieri convenienter in octavo mense sicut fit in nono et septimo

Quaestio 22 : Utrum, circumscripto omni agente extrinseco, possit homo corrumpi

Quaestio 23 : Utrum pater sapiens ut plurimum generet stultos filios

Quaestio 24 : Utrum intellectus possibilis sit unus numero in omnibus hominibus

Quaestio 25 : Utrum intellectus intelligendo patiatur ab obiecto scilicet ab intelligibili

Quaestio 26 : Utrum intellectus possit naturaliter, id est ex principiis naturaliter inditis, aliquid verum cognoscere sine lumine aliquo superaddito

Quaestio 27 : Utrum homicidium sit maius peccatum quam periurium vel econverso

Quaestio 28 : Utrum iustitia et equitas conveniant in eumdem effectum

Quaestio 29 : Utrum habitus morales sint in voluntate vel in appetitu sensitivo

Quaestio 30 : Utrum melius sit regi ab optimo viro quam ab optimis legibus